"> پروژه کیش - گروه معماری رسام
  • Mob: 0912-439-1499
  • Tel: 021-2274-4143
  • Email us: [email protected]
  • Working Hours: 09:00-20:00

پروژه کیش

پروژه کیش

طراحی مسکونی

 

تاریخ: 1397

موقعیت : کیش

کارفرما : شرکت آسفالت توس

مساحت : 1000 متر مربع

دسته بندی : مسکونی

طراحی معماری ساختمان های مسکونی بسیار تحت تاثیر قوانین و ضوابط دست و پاگیر شهرداری ها میباشد و معمار در فرآیند طراحی بیشتر درگیر رعایت کردن ضوابط میباشد تا خلاقیت و شکل گیری یک معماری ایده آل،از طرفی دیگر با توجه به سرمایه گذاری انبوهی از افراد سودجو در حیطه ساختمان های مسکونی برای سود هر چه بیشتر که کیفیت ساختمان سازی و طراحی را با افت شدیدی روبرو کرده است با این حال هنوز هم کارفرماهایی با ذوق وجود دارند که کیفیت طراحی و فضای معماری برای آنها با اهمیت میباشد.